آشنایی با گاید جراحی و ایمپلنت یک روزه

Familiarity with Surgery guide and One-Day Implants – Iran – Tehran

آشنایی با گاید جراحی و ایمپلنت یک روزه
پژوهشکده علوم دندانپزشکی – مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه تهران
آموزش کار با گاید جراحی و پروسه
آموزش کار با کیت جراحی دیجیتال R2 Gate Drilling
معرفی R2 Gate و خدمات دندانپزشکی دیجیتال
روش ها و تکنیکهای قالبگیری در کیس های دیجیتال
بررسی کیس های مختلف جهت امکان کاشت ایمپلنت
بارگذاری ایمپلنت یک روزه
توسط دکتر علیرضا رضایی : جراح، دندانپزشکی ایمپلنتولوژیست
06 شهریور ماه 1400