ABUTMENT REMOVER

از اباتمنت ریموور می توان به عنوان یکی از پرکاربردترین محصولات اویدنس نام برد. با قدرت فوق العاده ای که به  صورت عمودی هست میتواند به راحتی پروتز را بدون آسیب رساندن از فیکسچر جدا کند.