IMMEDIATE PLACEMENT KIT

یکی از ابزارهای کاربردی  ایمدیت پلیسمنت کیت است که یک سرجیکال گاید جدید برای قرارگیری فوری ایمپلنت در حفره می باشد .

فضایی که روی این ابزار تعبیه شده باعث می شود که استئوتومی دقیق انجام شود و هنگام دریل کردن از مسیر خود در قسمت پالاتال خارج نشویم.

به وسیله این گاید ایمپلنت در موقعیت و جایگاه درست و برنامه ریزی شده قرار می گیرد و از تحلیل رفتن ثبات اولیه جایگذاری که خیلی مهم است جلوگیری می کند .

و قسمت APEX  در قسمت پایه استخوان قرار می گیرد.